Takaisin Rahat lopussa! Miten käy suomalaiselle ruuantuotannolle?

Tiedote

Rahat lopussa! Miten käy suomalaiselle ruuantuotannolle?

07.10.2021

Vain puolet maatiloista pystyy maksamaan laskunsa ajallaan! Tämä selvisi juuri tehdyssä kyselyssä Järvi-Suomen alueen viljelijöille. Kysely toteutettiin Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueen MTK-yhdistysten luottamushenkilöinä toimiville maatalousyrittäjille syyskuun lopulla.

Keskisuomalaiset olivat jonkin verran pessimistisempiä maatalouden taloudellisen tilan kohentumisesta kuin koko tutkimusalueen viljelijät, vaikka meillä vain kolmannekselle vastaajista on jouduttu laskujen maksua siirtämään. Kun 10 % koko alueen vastaajista arvioi yrityksensä taloudellisen tilanteen parantuvan tulevina vuosina, oli Keski-Suomen osuus 5 %. Puolet keskisuomalaisista vastaajista arvioi taloudellisen tilanteen pysyvän aiemman kaltaisena, kun koko Järvi-Suomen alueella näin arvio kolmannes vastaajista. Toisaalta taloustilanteen nähtiin heikentyvänä (60 %) koko alueen vastauksissa, kun maakunnassamme vastaava luku oli 13 yksikköä pienempi. Järvi-Suomen ruuantuotannon tulevaisuus elää kohtalonaikoja.

Maatilan kannattavuuden näkymiin nyt ja tulevaisuudessa vaikuttavat eniten vastaajien mielestä tuottajahinnat ja tuotantokustannukset. Vastauksista oli näkyvissä myös maatilayrittäjien luottamus suomalaisiin kuluttajiin, kun tuotteiden kysyntä oli vähiten vaikuttava tekijä. Vastaajilla ei ole mielestään juuri omia keinoja vaikuttaa omaan taloudelliseen asemaansa. Etenkin he, joiden vastausten mukaan oma taloudellinen tilanne heikentyy, kokivat, ettei hellä ole juuri vaikutusmahdollisuuksia tilan taloudelliseen tulokseen.

Ainut keino karsia kuluja, tuloihin ei pysty vaikuttamaan” Tämän suuntaisia olivat suuren osan näkemykset lähitulevaisuuden keinoista talouden tasapainottamisessa. Oman työn lisääminen, ”vyön kiristäminen” ja investointien siirtäminen sekä entisestään tuotannon tehostaminen nähtiin mahdollisuutena taloudellisen aseman parantamiseksi. Toisaalta vastaajat näkivät tulevaisuuden suuntana ulkopuolisen työn hankkimisen, panostuksen muuhun yrittäjyyteen tai aktiivisen viljelyn lopettamisen; ” Kaikki keinot alkavat olla jo käytössä, eläinaineksen määrätietoinen parantaminen, peltojen hyvä kasvukunto ja lajikevalinnat, optimaalinen sadonkorjuu aika, suoramyynti jne. Varmaankin lopettamalla saisi parhaimman kannattavuuden.”

Viljelijöiden tilanteen nopeimmin ja vaikuttavimmin korjaa tuotteista saatavan hinnan korottaminen. Viljelijä on tässäkin kaupan ja teollisuuden välisten sopimusten ja päätösten varassa.

PTT – Pellervon taloustutkimus vahvistaa ennusteessaan Järvi-Suomen alueella maatilayrittäjiltä saadun tutkimustuloksen viestiä; Tuotantopanosten kohonnut hinta ja heikko sato ovat vaikuttaneet yritysten tulokseen. Samalla se toteaa elintarviketeollisuuden tuloksen vahvistuneen. (ptt.fi)

Maatalouden vuoden 2020 kannattavuuskerroin on 0,36, se tarkoittaa, että viljelijältä jää saamatta 64 % asetetuista tulotavoitteesta. Käytännössä se tarkoittaa, että maatalousyrittäjän tuntipalkaksi jää 5,9 euroa kun tavoitteena on ollut 16,4 euroa/h. Yritystoimintaan sijoitetun pääoman korkotuotto jää vain 1,3 prosenttiin. (Luke.fi) Kannattavuuskerroin kuvaa, miten hyvin yrittäjän pääomalleen ja omalle työlle asetettu tuottovaatimus on toteutunut.

 

Lisätietoja:

Anja Kettunen puh: 050 590 2774 toiminnanjohtaja MTK Keski-Suomi

Juhana Jalkanen puh. 0400 665 434, puheenjohtaja MTK Keski-Suomi

Tomi Ahonen puh. 050 302 0361, varapuheenjohtaja MTK Keski-Suomi